Opšti uslovi web sajta Zasvepare.rs

Radi otklanjanja svake sumnje, korišćenjem Sajta ZASVEPARE.RS korisnik potvrđuje da je prethodno upoznat i da je saglasan sa ovim Opštim uslovima, koji su mu bili dostupni, čitki i razumljivi.

I Uvodne odredbe i terminologija

Sajt prikazan na adresi ZASVEPARE.RS (u daljem tekstu: Sajt) je razvijen od strane VLADIMIR JOVIČIN PR VEB PORTALI BB8 SERVICE PANČEVO, Svetog Save 40, MB: 63898031, PIB: 109065432 (u daljem tekstu: BB8 SERVICE).

Sadržaj Sajta i pružanje usluga putem Sajta regulisano je Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), Zakonom o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016), kao i drugim pozitivnim propisima Republike Srbije. BB8 SERVICE se obavezuje da će korisniku pružati usluge u skladu sa ovim Opštim uslovima na način i sa ograničenjima propisanim u ovim Opštim uslovima, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Za potrebe ovog dokumenta koristiće se sledeća terminologija:

Korisnik, u smislu Opštih uslova, je lice koje koristi Sajt (u daljem tekstu: Korisnik, u množini Korisnici).

Roba, u smislu Opštih uslova, je lice koje koristi Sajt (u daljem tekstu: Korisnik, u množini Korisnici).

Prodavac, u smislu Opštih uslova, je pravno lice koje se između ostalog, bavi prodajom Robe putem internet prodavnica (u daljem tekstu: Prodavac, u množini Prodavci).

Konstatuju se sledeće činjenice:

  • Sajt je namenjen povezivanju Korisnika i Prodavaca Robe zarad ostarivanja kupoprodaje Robe
  • Korisnik, posetom Sajtu i odabiranjem svog regiona može pregledati ponudu Robe koju prodaju Prodavci, gde će biti istaknuta najniža cena po kojoj se može naći konkretna Roba. Cene su izražene u dinarima (RSD) sa uračunatim PDV-om.
  • Korišćenjem adekvatnog linka Korisnik se preusmerava na sajt Prodavca kog je Korisnik odabrao i Korisnik ima mogućnost da na sajtu Prodavca zaključi kupoprodaju Robe. Ukoliko Prodavac nema svoj sajt, na Sajtu će biti prikazani kontakt podaci tog konkretnog Prodavca što uključuje telefon i adresu.

Radi otklanjanja svake sumnje, konstatuje se da BB8 SERVICE ne vrši prodaju Robe Korisnicima i ne može se smatrati prodavcem.

Sajt, pored navedenih usluga može sadržati i druge usluge koje se pružaju Korisniku.

II Ograničenje odgovornosti

Sajt može sadržati netačne podatke, slovne greške, kao i greške softversko-tehničke prirode usled kojih BB8 SERVICE može po sopstvenom nahođenju i bez prethodne saglasnosti Korisnika vršiti odgovarajuće izmene. Izmene Sajta se mogu izvršiti u bilo kom trenutku bez postojanja obaveze BB8 SERVICE da o tome obavesti Korisnike. BB8 SERVICE ne garantuje da će Sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da će Sajt biti kompatibilan sa hardverom ili softverskim rešenjima koja Korisnik koristi. BB8 SERVICE zadržava pravo i da privremeno ili trajno izbriše svu sadržinu sa Sajta.

III Privatnost

Konstatuje se da je BB8 SERVICE rukovalac obrade podataka o ličnosti imajući u vidu da samostalno određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti.

BB8 SERVICE čuva privatnost svih Korisnika i štiti njihove podatke o ličnosti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, a u srazmeri sa svrhom njihove obrade. BB8 SERVICE konstatuje da su vrste radnji obrade prikupljanje podataka o ličnosti, njihovo beleženje i razvrstavanje.

BB8 SERVICE, zarad praćenja posećenosti, optimizacije i ostvarivanja svrhe i namene Sajta može koristiti Google Analytics, platformu analitičkih usluga koje pruža Google, LLC (u daljem tekstu: Google). Google Analytics omogućava BB8 SERVICE-u lakšu analizu korišćenja Sajta od strane Korisnika i to upotrebom geolokacijskih tehnologija. Informacije koje se na ovaj način prikupljaju se prenose i čuvaju na serverima Google koji se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama. Google, koristeći odgovarajuće mere zaštite, obrađuje informacije u vezi sa aktivnostima na web sajtu i upotrebom Interneta. Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Google-a. Korišćenjem Usluga, Korisnik pristaje da Google obrađuje podatak o ličnosti – geolokaciju Korisnika, na ovde opisani način i u gorepomenute svrhe, te se konstatuje da je Google obrađivač podataka o ličnosti. Google će ovaj podatak čuvati 26 meseci posle čega će automatski biti izbrisan.

BB8 SERVICE, zarad ostvarivanja svrhe i namene Sajta, prikuplja i podatak o ličnosti – trenutnu geografsku lokaciju - region Korisnika koji Korisnik označi, kako bi se preko Sajta Korisniku plasiraili relevantni podaci vezano za ponudu Robe u Korisnikovom regionu. Ovaj podatak o ličnosti – region Korisnika, BB8 SERVICE čuva 12 meseci posle čega će automatski biti izbrisan.

BB8 SERVICE, zarad komuniciranja sa Korisnicima i izveštavanja u vezi novina na Sajtu (newsletter), prikuplja i e-mail adrese Korisnika koji unesu iste u formu na Sajtu. BB8 SERVICE će ove podatke čuvati 24 meseca posle unošenja, posle čega će ih izbrisati.

Osnov ovakve obrade podataka o ličnosti na Sajtu zasniva se na pristanku Korisnika kao i na legitimnom interesu BB8 SERVICE-a./p>

Imajući u vidu namenu Sajta – predstavljanje ponude određene Robe, konstatuje se da Prodavci navedeni na Sajtu mogu obrađivati podatke o ličnosti Korisnika koji korišćenjem linkova sa Sajta budu preusmereni na sajtove Prodavaca. BB8 SERVICE ne utiče niti je odgovoran za eventualnu obradu podataka o ličnosti koje se vrši na sajtovima Prodavaca.

Za sva ostala pitanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

IV Internet sajtovi trećih lica

Radi ispunjenja svrhe i namene Sajta, zbog potrebe poboljšanja funkcionalnosti, referenci, kao i zbog optimizacije sajta u kontekstu internet pretrage, Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima u vlasništvu trećih lica. Obezbeđujući takve linkove, BB8 SERVICE ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih web sajtova, niti prihvata ikakvu odgovornost za sadržaj tih sajtova i bezbednost preusmerenog Korisnika, u bilo kom obliku. Korisnik pristupa takvim web sajtovima na vlastiti rizik i korišćenje tih sajtova je uređeno na način određen od strane njihovih vlasnika. BB8 SERVICE će, nakon saznanja da sajtovi trećih lica sadrže nezakonite informacije ukloniti navedene linkove.

V Odgovornosti i obaveze Korisnika

Korisnik je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost informacija koje pruža korišćenjem Sajta, kao i za kršenje prava bilo kojeg trećeg lica koje nastaje korišćenjem Sajta.

Odgovornost Korisnika podrazumeva, ali se ne ograničava na:

  • bilo kakve nezakonite radnje;
  • neovlašćeno korišćenje podataka bilo kojeg fizičkog ili pravnog lica;
  • slanje irelevantnih ili zlonamernih podataka-tzv. spam.
  • unošenje ili pokušaj unošenja kompjuterskih virusa, kao i svaki drugi pokušaj kompromitovanja bezbednosti Sajta;
  • testiranje, skeniranje sistema ili mreže, posebno traganje za slabostima Sajta;

VI Izmene i dopune opštih uslova

BB8 SERVICE zadržava pravo da izvrši delimične ili potpune promene Opštih uslova, uz prethodno obaveštavanje Korisnika putem Sajta, a svako dalje korišćenje Sajta koje usledi od strane Korisnika će se smatrati prihvatanjem izmena i dopuna ovih Opštih uslova.

VII Rešavanje sporova i merodavno pravo

Prihvatanjem ovih Opštih uslova Korisnik je saglasan da je za bilo kakav spor koji nastane usled korišćenja Sajta merodavno pravo Republike Srbije, a nadležan stvarno nadležni sud u Beogradu.

VIII Prelazne i završne odredbe

Ukoliko je bilo koja odredba ovih Opštih uslova, ništava, neprimenljiva ili neizvršiva, ili to postane, ista neće uticati na važenje, primenljivost i izvršivost ostalih odredaba, pri čemu će se takva odredba zameniti, u meri u kojoj je to dozvoljeno pozitivnim pravom, pravno važećom, primenljivom i izvršivom odredbom koja je pravno i ekonomski najbliža ništavoj, neprimenljivoj ili neizvršivoj odredbi.

Ovi Opšti uslovi počinju da se primenjuju danom njihovog objavljivanja na Sajtu.

Korisnik prihvata da će, ukoliko je potrebno, svu komunikaciju sa BB8 SERVICE po pitanju ovih Opštih uslova inicirati slanjem e-mail-a na adresu marketing@ZASVEPARE.RS

Copyright © 2022 Za sve pare